HB Vastgoed | Help

HB Software

Opdrachten maken en verwerken

Een van de hoekstenen van HB Vastgoed is het werken met opdrachten. Deze opdrachten worden verstrekt aan leveranciers. Ze worden vastgelegd met als doel: Budgetbewaking en factuurcontrole.

Om te voorkomen dat voor alle kosten vooraf een opdracht moet worden gemaakt, als dit al mogelijk is, wordt gewerkt met algemene opdrachten. Dit zijn opdrachten die niet exclusief op één leverancier worden vastgelegd. Deze algemene opdrachten zijn enkel toegestaan voor kostensoorten die als zodanig zijn gekenmerkt en worden in principe kort na het goedkeuren van het budget vastgelegd. Facturen van meerdere leveranciers kunnen tegenover het bedrag van de algemene opdracht(-regel) worden vereffend. Voor deze groep kostensoorten ligt de nadruk op budgetbewaking. Er is geen controle op basis van opdrachtbedrag/factuurbedrag.

Voor alle andere kosten is een opdracht binnen HB Vastgoed vereist. Zonder deze opdracht kan niet tot betaling worden overgegaan. Het niet vermelden van het (juiste) opdrachtnummer en projectnummer door de leverancier en het benoemen van de juiste vennootschap leidt tot extra werkzaamheden.

Taken

De volgende tabel beschrijft een serie taken met koppelingen naar de onderwerpen waar deze worden beschreven.

Om Zie
Basisinstellingen vast te leggen voor het werken met opdrachten.

Instellingen voor Opdrachten

Opdrachten aan te maken en te verwerken.

Procedure: opdrachten maken

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents

    ©HB Software B.V.