Exsion | Help

HB Software

Gebruik van filters

U kunt bij de invoer van een filter alle cijfers en letters gebruiken die u normaal ook kunt gebruiken. Daarnaast kunt u een aantal speciale symbolen en rekenkundige formules gebruiken.

Filters

Dit zijn de beschikbare notities:

Teken Betekenis Voorbeeld Weergegeven records
= Gelijk aan 377 Nummer 377.
BLAUW Records met de code BLAUW, zoals de magazijncode BLAUW.
22-1-2016 10:00 Een exacte datum/tijd: 22-jan-2016 10:00:00.
.. Tussen 1100..2100 Nummers 1.100 t/m 2.100.
..2.500 Tot en met 2500.
..31-12-2015 Datums tot en met 31-dec-2015.
| of/of 1200|1300 Records met nummer 1.200 of 1.300.
& en <2000&>1000 Nummers kleiner dan 2000 en groter dan 1000.
<> Niet gelijk aan <>0 Alle nummers behalve 0.
<>A* Niet gelijk aan tekst die begint met A.
> Groter dan >1200 Nummers groter dan 1.200
>= Groter dan of gelijk aan >=1200 Nummers groter dan of gelijk aan 1.200
< Kleiner dan <1200 Nummers kleiner dan 1.200
<= Kleiner dan of gelijk aan <=1200 Nummers kleiner dan of gelijk aan 1.200
* Een onbeperkt aantal onbekende tekens *cem* Tekst met de letters “cem”
cem* Tekst die begint met “cem”
? Een onbekende teken ?im Tekst zoals Jim of Tim
() Berekenen voor de rest 30|(>=10&<=20) Records met nummer 30 of met een nummer tussen 10 en 20 (het resultaat van de berekening tussen haakjes).

Combinaties

U kunt de verschillende notatiesoorten ook combineren:

Voorbeeld Weergegeven records
5999|8100..8490 Alle records met het nummer 5.999 of een uit het interval tussen 8.100 en 8.490.
..1299|1400.. Records met een nummer kleiner dan of gelijk aan 1.299 of gelijk aan 1.400 en hoger. Met andere woorden: alle nummers behalve 1.300 tot en met 1.399.
>50&<100 Records met een nummer groter dan 50 en kleiner dan 100, ofwel nummers 51 tot en met 99.
*C*&*D* Tekst met de tekens C en D.
*bo?* Tekst die begint met “bo” zoals boek, boekhouding en geboekt. “bo” moet in de tekst voorkomen, gevolgd door ten minste één teken en kan worden omgesloten door een onbeperkt aantal tekens in de vorm van zowel hoofdletters als kleine letters.
Opmerking
Wilt u filteren op een tekst waarin een &-teken staat, gebruik hiervoor dan het *-teken.

©HB Software B.V.

Inhoud
    Add a header to begin generating the table of contents